You have 0 items in your cart
MALTA CROSS CONNECTION ONLINE SHOP ABOUT US EVENTS LINKS CONTACT US
Search
 


 
Category
   
Genre
 

Architecture (Arkittetura)
Art In Malta
Biographies and Memoires
Books About Malta (Kotba Dwar Malta)
Calendars
Children
Children's Books (Kotba Ghat-Tfal)
Cooking (Ricetti U Tisjir)
Crime (Kotba Dwar il-Kriminalita)
Dictionaries (Dizzjunarji)
Drama (Drammi)
Educational (Kotba Edukattivi)
Entertainment & Humour
Guide Books
Hobbies and Crafts (Delizzji)
Law / Politics
Magazines / Periodicals
Malta Calendars
Maltese Archaeology
Maltese Fables (Sensiela Leggendi Maltin)
Maltese Fiction Books (Sensiela Misteri)
Maltese Folklore (Il-Kultura Maltija)
Maltese Heritage
Maltese History (Storja ta' Malta)
Maltese Literature (Letteratura Maltija )
Maltese Novels (Rumanzi / Novelli)
Maltese Social Studies Series
Maltese Traditions
Melitensia Book Club - Facsimile Editions
Miscellaneous Books (Kotba Ohra)
Photographic Essays
Poetry (Poezija u Proza)
Religion (Kotba Religjuzi)
Souvenir
War & Military

 

Folklor No Image available at this time
$25.80
AuthorGuido Lanfranco (Ed)
PublisherKlabb Kotba Maltin
CategoryMaltese Folklore (Il-Kultura Maltija) (BKS-349)
Code978-9993270119
Weight320 grams
Dimensions205 x 135 mm
No. Pages204
Year of Publish2004
Quantity
L-Ghaqda Maltija tal-Folklor ilha mwaqqfa ufficjalment mill-1964. Qabel dik is-sena kienet ga tezisti taht forma ohra. Fis-snin sebghin jien kont ipproponejt fil-kumitat li nibda niehu hsieb pubblikazzjoni mill-Ghaqda biex fiha jidhru kitbiet ta' interess folkloristiku. Il-kumitat ta' dak iz-zmien iddecieda li nsemmuha L-Imnara u mill-1978, bhala editur, bdejt nohrogha darba fis-sena. Billi s-s?ubija ta' l-G?aqda kienet dejjem baxxa u l-fondi dejjem limitati, qatt ma stajna nistampaw L-Imnara b?al perjodi?i o?rajn, imma dejjem ?ri?nieha bil-mezzi kurrenti ta?-?mien, g?alhekk fil-bidu ?dimna bit-'typewriter' u d-'duplicator' u komplejna bil-kompjuter u l-fotokopji. Matul dawn l-a??ar ?amsa u g?oxrin sena dehru fiha g?add ?mielu ta' kitbiet, il-bi??a l-kbira minnhom importanti sewwa g?all-istudju?i tal-folklor u l-istorja so?jali tag?na. I?-?irkolazzjoni ta' L-Imnara kienet dejjem limitata g?all-imse?bin biss u qatt ma nbieg?et fil-?wienet. G?alkemm kopji ji?u depo?itati fil-libreriji prin?ipali ta' Malta u G?awdex ma tintla?aqx malajr minn kul?add. Dejjem kellna -xewqa li xi darba jo?ro? ktieb b'g?a?la ta' kitbiet mill-membri tag?na imma qatt ma stajna. Id-diretturi tal-Klabb Kotba Maltin urew apprezzament u interess fil-kitbiet validi li minn ?mien g?al ?mien ?ar?u f'L-Imnara u ?entilment offrew li jippubblikaw silta minnhom f'g?amla ta' ktieb biex jil?qu aktar lill-qarrejja u l-istudju?i f'dan il-qasam.

Back

Print