Search
 


 
Category
   
Genre
 

Architecture (Arkittetura)
Art In Malta
Biographies and Memoires
Books About Malta (Kotba Dwar Malta)
Calendars
Children
Children's Books (Kotba Ghat-Tfal)
Cooking (Ricetti U Tisjir)
Crime (Kotba Dwar il-Kriminalita)
Dictionaries (Dizzjunarji)
Drama (Drammi)
Educational (Kotba Edukattivi)
Entertainment & Humour
Guide Books
Hobbies and Crafts (Delizzji)
Law / Politics
Magazines / Periodicals
Malta Calendars
Maltese Archaeology
Maltese Fables (Sensiela Leggendi Maltin)
Maltese Fiction Books (Sensiela Misteri)
Maltese Folklore (Il-Kultura Maltija)
Maltese Heritage
Maltese History (Storja ta' Malta)
Maltese Literature (Letteratura Maltija )
Maltese Novels (Rumanzi / Novelli)
Maltese Social Studies Series
Maltese Traditions
Melitensia Book Club - Facsimile Editions
Miscellaneous Books (Kotba Ohra)
Photographic Essays
Poetry (Poezija u Proza)
Religion (Kotba Religjuzi)
Souvenir
War & Military

 

Folklor No Image available at this time
$25.80
AuthorGuido Lanfranco (Ed)
PublisherKlabb Kotba Maltin
CategoryMaltese Folklore (Il-Kultura Maltija) (BKS-349)
Code978-9993270119
Weight320 grams
Dimensions205 x 135 mm
No. Pages204
Year of Publish2004
Quantity
L-Ghaqda Maltija tal-Folklor ilha mwaqqfa ufficjalment mill-1964. Qabel dik is-sena kienet ga tezisti taht forma ohra. Fis-snin sebghin jien kont ipproponejt fil-kumitat li nibda niehu hsieb pubblikazzjoni mill-Ghaqda biex fiha jidhru kitbiet ta' interess folkloristiku. Il-kumitat ta' dak iz-zmien iddecieda li nsemmuha L-Imnara u mill-1978, bhala editur, bdejt nohrogha darba fis-sena. Billi s-s?ubija ta' l-G?aqda kienet dejjem baxxa u l-fondi dejjem limitati, qatt ma stajna nistampaw L-Imnara b?al perjodi?i o?rajn, imma dejjem ?ri?nieha bil-mezzi kurrenti ta?-?mien, g?alhekk fil-bidu ?dimna bit-'typewriter' u d-'duplicator' u komplejna bil-kompjuter u l-fotokopji. Matul dawn l-a??ar ?amsa u g?oxrin sena dehru fiha g?add ?mielu ta' kitbiet, il-bi??a l-kbira minnhom importanti sewwa g?all-istudju?i tal-folklor u l-istorja so?jali tag?na. I?-?irkolazzjoni ta' L-Imnara kienet dejjem limitata g?all-imse?bin biss u qatt ma nbieg?et fil-?wienet. G?alkemm kopji ji?u depo?itati fil-libreriji prin?ipali ta' Malta u G?awdex ma tintla?aqx malajr minn kul?add. Dejjem kellna -xewqa li xi darba jo?ro? ktieb b'g?a?la ta' kitbiet mill-membri tag?na imma qatt ma stajna. Id-diretturi tal-Klabb Kotba Maltin urew apprezzament u interess fil-kitbiet validi li minn ?mien g?al ?mien ?ar?u f'L-Imnara u ?entilment offrew li jippubblikaw silta minnhom f'g?amla ta' ktieb biex jil?qu aktar lill-qarrejja u l-istudju?i f'dan il-qasam.